Love & Vedtægter

for Convoy Buddy.

 

§ 1. Navn & Hjemsted:

Foreningens Navn er Convoy Buddy CB Truckers Club 2007 Foreningen,er stiftet i Ny Silkeborg Kommune d. 18.11.2007. Foreningens adresse følger Kasserens Adresse, dette er samtidig hjemsted for foreningen.

 

§ 2. Formål:

Foreningens formål er at styrke sammenholdet mellem Chaufførene.

 

§ 3. Medlemmer:

Som Medlemmer af foreningen kan optages alle som har et gyldigt førebevis til lastbil over 3.500 kg.Dog kan man blive sponsor medlem,her starter numrene ved 6500 og op til 9999, dog har man ingen stemmeret Der udleveres ikke Rudemærkat.

 

§ 4. Kontingent:

Til drift af Foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent for det næstkommende år er kr.: 400,00 og for dem som ikke kører mere (efterløn/pension ) er det halv pris

 

§ 5. Regnskab & Revision:

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. decemberDet reviderede regnskab, med kommende års budget, Kan rekvireres af medlemmerne pr mail tidligst 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i bank & ved kasseren.

 

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, skal afholdes hvert år d 3. Lørdag i Marts måned,sammen med Årsfest.Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21. dages varsel . Dagsordnen ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden eller kasser i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7. Dagsordnen:

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Valg af Dirigent & Referent.2. Bestyrelsens beretning & godkendelse.3. Regnskab for det forløbende år til godkendelse.4. Behandling af indkommende forslag.5. Fastsættelse af kontingent6. Valg af bestyrelses medlemmer & suppleanter.7. Valg af revisor og suppleant.8. Eventuelt.

 

§ 8. Stemmeret & Afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Dog kan formålsparagraffen ( § 2) ikke ændres. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftlig.

 

§ 8a Valgbarhed: 

For at kunne stille op til bestyrelsen i Convoy Buddy, SKAL man havde været fuldgyldigt medlem i min. 12 mdr før den ordinære Generalforsamling. For at kunne stille op til Poster (Formand - Kasser) skal man havde siddet i bestyrelsen i min. 2 år. Hvis et Bestyrelsesmedlem Trækker sig/går fra bestyrelsen mellem 2 generalforsamlinger frasiger man sig retten for at kunne opstille senere (undtaget er dog sygdom/Ulykke/arbejdspres)

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 10. Bestyrelsens ledelse: 

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen der består af 5 medlemmer. Bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 2 bestyrelses medlemmer vælges på de lige år, kasser og 1 bestyrelse medlemmer på ulige år.Hvert år vælges 2 bestyrelses suppleanter samt Revisor + suppleant Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, konstituerer sig selv på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den stiftende generalforsamling. For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstedet, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formand eller 2 bestyrelse – medlemmer finder det nødvendig og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

§ 10a Stedfortræder: 

I tilfælde hvor Formand eller Næstformand er forhindret i at møde op , er det den næste i bestyrelsen som er stedfortræder.

 

§ 11. Underskud/konkurs/misbrug af klubbens midler:

I tilfælde af at klubben må lukke ned pga. underskud på arrangementer er det Convoy Buddy CB Trucker Club som må lukke ned, Ingen medlemmer har nogen økonomisk forpligtigelse og hæfter derfor ikke for et evt. underskud. Ligeså er der ej heller nogen i den siddende bestyrelse der er økonomisk forpligtiget. evt. krav kan kun rettes mod Convoy Buddy CB truckers Club. Dog kan personer som laver straffemæssigt underslæb som fører til klubbens konkurs gøres personligt ansvarlig efter straffelovens paragrafer.


§ 12. Opløsning / Ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette særlige indkaldt generalforsamling.2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkelig antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud til velgørende formål. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 18.11.2007.2007.

 

§ 13. Opførsel:

Klubbens medlemmer skal til enhver tid i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens formål, virksomhed og omdømme ikke skades. Medlemmerne skal altid have tanke for at holde klubbens renomme i offentligheden i hævd. Dette indebærer, at forholdet mellem medlemmerne skal præges af en venlig og kammeratlig ånd, og at medlemmernes skal behandle hinanden med den fornødne respekt. Klubbens formand eller dennes stedfortræder kan påtale overtrædelse af ovennævnte regler og kan mægle i stridigheder mellem medlemmerne. Et medlem der groft skader Convoy Buddy´s interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det pågældende medlem har ret til at få en sådan ekskludering prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.